fluid 2017


Galerie xavierlaboulbenne Berlin
INRI 1996, C-Print 115 x 130 cm, Handabzug 2017, 3/3
Christian Boltanski, Video “L’homme qui lèche”

fluid 2017


Aufbau xavierlaboulbenne,  10967 Berlin Schönleinstraße 5

fluid 2017

Verlängert bis 11. November 2017

Andre (Süße Haut 2003)

Print 2015


C-Print, Handabzug 100 x 100 cm, 5/5

F Ä H R T E N Edition Braus 2014


Seite 94-95

F Ä H R T E N Edition Braus 2014


Seite 92-93

F Ä H R T E N Edition Braus 2014


Seite 90-91

F Ä H R T E N Edition Braus 2014


Seite 88-89

F Ä H R T E N Edition Braus 2014


Seite 86-87

F Ä H R T E N Edition Braus 2014


Seite 84-85